Dostępność architektoniczna

Fundacja prowadzi działalność na 1. piętrze budynku, który nie posiada dostępu na wyższe kondygnacje dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Ciągi komunikacyjne posiadają odpowiednią szerokość, jednak brakuje oznaczeń dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Podmiot nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń. Do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób.

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej akumulatorspoleczny.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
  • załączniki w formacie PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
  • załączniki w formie skanów tj. zarządzenia prezesa wyłącznie do publikacji w formie papierowej;
  • część materiałów multimedialnych (w tym zdjęcia) nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych: as@pscop.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 573 823 909. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Informacje uzupełniające

W budynkach zarządzanych przez Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Częściowo zastosowano kontrastowy system informacji dla osób niewidomych i słabowidzących.