Regulamin przekazywania darowizn na rzecz Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa: zasady korzystania z modułu do przekazywania darowizn dostępnego pod adresem: akumulatorspoleczny.pl oraz prawa i obowiązki Darczyńców i Administratora w związku z korzystaniem z tego modułu.
 2. Strona akumulatorspoleczny.pl jest prowadzona przez Stowarzyszenie Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych (zwane dalej Stowarzyszeniem) z siedzibą w Kartuzach (60-327, ul. Jeziorna 2/33), identyfikujące się numerami: NIP: 8393177537, REGON: 360285914 i KRS: 0000534268.
 3. Strona akumulatorspoleczny.pl umożliwia:
  1. przekazywanie darowizn na działania statutowe Stowarzyszenia,
  2. subskrypcję do list mailingowych Stowarzyszenia.
 4. Każdy Darczyńca z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z modułu do przekazywania darowizn zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców w module do przekazywania darowizn.

II. Zasady przekazywania darowizn

 1. Przekazywanie darowizn na cele statutowe Stowarzyszenia jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 7792369887, KRS 0000347935.
 2. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:
  1. przelewu elektronicznego;
  2. karty płatniczej (kredytowej lub debetowej);
  3. przelewu tradycyjnego;
 3. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.przelewy24.pl/regulamin
 4. Płatności cykliczne oraz jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych Przelewy24.
 5. Płatność cykliczna zostaje przedłużona automatycznie na koniec każdego okresu subskrypcji. Oznacza to automatyczne pobieranie z karty płatniczej wskazanej przez Darczyńcę kwoty darowizny. W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zdeklarowana kwota nie zostaje pobrana.
 6. Dane odbiorcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Stowarzyszenie. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty. PayPro SA nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator płatności pobiera od Stowarzyszenia prowizję w wysokości 1,25% wartości Płatności od każdej Płatności.
 7. Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym biurem (kontakt@akumulatorspoleczny.pl).
 8. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić do naszego biura (kontakt@akumulatorspoleczny.pl).
 9. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.
  Reklamację można złożyć w formie:
  a. pisemnej na adres PayPro SA
  PayPro SA
  ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań Piętro 6, Klatka B
  b. elektronicznej na adres e-mail: serwis@przelewy24.plc. telefonicznej pod numerem telefonu: +48 61 642 93 44 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca)
 10. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, a tym samym darowizna przekazana na jego rzecz może być odliczona od podatku od osób fizycznych (PIT).

III. Ochrona danych osobowych

 1. Stowarzyszenie zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Darczyńca przy przekazywaniu darowizny, udostępniając swoje dane osobowe Stowarzyszeniu, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z procedowaniem płatności. Darczyńca może też udostępnić Stowarzyszeniu swoje dane osobowe celem otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych. Darczyńca ma w każdej chwili możliwość wglądu,
  poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 2. Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Kartuzach (60-327, ul. Jeziorna 2/33) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.). Darczyńca wie, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z modułem płatności Darczyńca może kierować na adres kontakt@akumulatorspoleczny.pl.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Stowarzyszenie deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 3. Stowarzyszenie może zmienić Regulamin bez podania przyczyni w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Darczyńców strony internetowej przed wejściem zmian w życie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.