O wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne* tylko i wyłącznie poprzez udział w konkursach grantowych, w ramach których składają wnioski o dotacje.

 

W ramach konkursów można się ubiegać o jeden z następujących rodzajów dotacji:

  • Minigrant do 1000 zł na inicjatywę,
  • Grant do 6000 zł na działania ze sfery pożytku publicznego,
  • Grant do 10000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej**.

 

Operatorzy przekazują środki na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem.

Na jakie działania można otrzymać dotację?
Dotacje mogą być przeznaczone na projekty związane z pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną, działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wsparciem organizacji pozarządowych.

 

Działania te powinny dotyczyć projektów zorientowanych na budowanie dobra wspólnego, powinny zakładać także współpracę z różnymi partnerami lokalnymi i wolontariuszami.

 

*o grant mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mające siedzibę i działające na terenie województwa pomorskiego

**szczegółowe informacje o rodzajach dotacji każdorazowo określane są w ogłoszeniach konkursowych