Odpalamy Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY – edycja 2022

Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY to innowacyjny fundusz, który nadaje bieg pomysłom mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.

Do zdobycia maksymalnie 6000 zł na realizację Waszych inicjatyw lub do 10.000 zł na rozwój młodej organizacji!

Masz pomysł na działania w swojej okolicy? Nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od czego zacząć? A może chcesz wzmocnić swoją młodą organizację? Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Jak to działa?
1. ETAP: Składanie  wniosku – nabór trwa od 25 marca:
– do 30 kwietnia 2022 – inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego
– do 30 maja 2022  – na wsparcie rozwoju młodej organizacji.

Złożenie wniosku odbywa się poprzez stronę: www.witkac.pl.
Należy się zarejestrować, wybrać odpowiedni powiat i wypełnić formularz on-line.
UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora.
Istnieje także opcja wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego filmu z opisem pomysłu!

2. ETAP:    Wyłonienie zwycięzców
– 24 maja – w konkursie na inicjatywy i projekty z obszaru pożytku publicznego
– 30 czerwca – na wsparcie rozwoju młodej organizacji

3. ETAP:  Realizacja projektu – projekty mogą być realizowane w terminach:
– od 25 maja do 30 listopada 2022 r. – inicjatywy lub projekty ze sfery pożytku publicznego
– od 1 lipca do 30 listopada 2022 r. – rozwój młodej organizacji pozarządowej.

REGULAMIN_KONKURSU>>>>>

Bieżące informacje są także na profilu FB:
https://www.facebook.com/akumulatorspoleczny

Dodatkowe informacje oraz materiały dla realizatorów dostępne są w odpowiednich  zakładkach menu konkursu. Zapraszamy do kontaktu z Operatorami Konkursu: https://akumulatorspoleczny.pl/kontakt/

Fundusz Nowy Akumulator Społeczny tworzony jest w partnerstwie, którego liderem jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych.

napis logo

 

FAQ – ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
FAQ jest uzupełnieniem Regulaminu i stanowi jego integralną część!
Oto lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z naborami wniosków
o dofinansowanie w ramach konkursów grantowych 2022 Funduszu nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY:
1. Czym jest grupa nieformalna?
– Grupa nieformalna to minimum 3 osoby realizujące lub chcące realizować wspólnie działania
w sferze pożytku publicznego a nie posiadające osobowości prawnej. Przykładami takich grup są Rady sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, kółka zainteresowań i drużyny harcerskie. W przypadku grup nieformalnych nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie – grupy mogą się organizować
na potrzeby realizacji projektu.
2. Czy wniosek może złożyć grupa młodzieżowa?
– Tak. We wniosku jednak trzeba wskazać pełnoletniego opiekuna/lidera grupy.
3. O jakie maksymalne dofinansowanie może wnioskować grupa nieformalna?
– Grupy nieformalne, tak jak i młode organizacje, mogą ubiegać się o dofinansowanie do 6 000 zł.
4. Czy wniosek może złożyć organizacja w trakcie rejestracji?
– Tak. We wniosku w miejsce numeru KRS należy wpisać zera, jeżeli organizacja nie posiada jeszcze wszystkich danych rejestracyjnych. Jeżeli projekt otrzyma dotację, możliwa będzie ich aktualizacja.
W przypadku konkursu na rozwój młodych organizacji wnioskodawca może być jedynie zarejestrowany już podmiot!
5. Kiedy Koło Gospodyń Wiejskich jest młodą organizacją pozarządową?
KGW jest młodą organizacją jeśli jego rejestracja miała miejsce nie dawniej niż 60 miesięcy temu (liczone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie). W przypadku figurowania zarówno w KRS jak
i wykazie ARiMR wiążąca jest wcześniejsza data założenia podmiotu, widniejąca w dokumentach sądowych.
6. Czy grupa nieformalna może złożyć więcej niż jeden wniosek?
– Nie. Jedna grupa inicjatywna może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w danym konkursie grantowym.
7. Czy organizacja może złożyć więcej niż jeden wniosek?
– Nie. Jedna organizacja może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w danym konkursie grantowym.
Limit ten nie dotyczy sytuacji, kiedy podmiot „udziela osobowości prawnej” grupie nieformalnej, czyli występuje jako wnioskodawca–patron minimum 3 osób będących pomysłodawcami inicjatywy.
8. Czy organizacja może występować jako wnioskodawca–patron kilku grup nieformalnych?
– Tak. Organizacja może udzielić wsparcia kilku projektom grup nieformalnych. Jeżeli sytuacja dotyczy młodej organizacji (w rozumieniu Regulaminu), to taki podmiot może ubiegać się o dofinansowanie swojej inicjatywy oraz występować jako wnioskodawca-patron grup/y nieformalnych/ej.
UWAGA: Młoda organizacja pozarządowa wnioskująca o dotację na własny projekt powinna wybrać rodzaj dotacji – czy realizować będzie działania ze sfery pożytku publicznego, czy jednak inwestować będzie we własny rozwój – i adekwatnie do tego odpowiedni formularz aplikacyjny.
9. Kto może „udzielić osobowości prawnej” grupie nieformalnej, kto może być tzw. patronem?
– Wnioskodawcą-patronem grup nieformalnych mogą być: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną lub będące w trakcie procesu rejestracji, z wyłączeniem fundacji skarbu państwa
i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych
i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, LGD i LGR, LOT oraz związków stowarzyszeń.
10. Co oznacza, że maks. 25% kwoty dotacji można przeznaczyć na rozwój młodej organizacji pozarządowej?
– Młoda organizacja pozarządowa może część dofinansowania (maks. 25%) w ramach dotacji
na realizację inicjatywy lub projektu z obszaru pożytku publicznego przeznaczyć na wydatki inne
niż związane z realizacją projektu, a służące rozwojowi instytucjonalnemu.
Limit ten nie obowiązuje w przypadku dotacji na rozwój organizacji!
11. Co można kupić w ramach wydatków na rozwój młodej organizacji pozarządowej?
– Wydatki na rozwój nie są ściśle określone. Wszystko zależy od potrzeb samego podmiotu – tego co jest potrzebne do prowadzenia i rozwoju działalności. Mogą to być m.in. zakupy sprzętów czy oprogramowania komputerowego, specjalistycznego wyposażenia, materiałów promocyjnych
lub szkoleń kadry organizacji (w tym jej wolontariuszy). Ze środków dotacji można np. kupić dostęp do narzędzi on-line ułatwiających komunikację i pracę zdalną oraz prowadzenie działań statutowych za pośrednictwem internetu.
12. Czy młoda organizacja, która w ubiegłych latach otrzymała dotację na rozwój (tzw. start up) może ponownie ubiegać się o takie wsparcie?
– Nie. Zgodnie z powszechnie obowiązującą koncepcją, dotyczącą tzw. start up’ów [jednorazowe wsparcie na starcie], młoda organizacja może tylko raz otrzymać dotację na rozwój. Jednakże nadal ma opcję wnioskowania o grant na realizację działań ze sfery pożytku publicznego.
13. Czym jest drugi etap oceny merytorycznej?
– Drugi etap oceny merytorycznej to spotkania komisji z przedstawicielami organizacji lub grupy, ubiegającej się o dofinansowanie projektu. We współpracy z lokalnym Operatorem ustalana jest forma kilkuminutowego spotkania. Wnioskodawcy mają wówczas możliwość doprecyzowania swoich pomysłów i odpowiedzenia na ewentualne pytania od oceniających. Po spotkaniach komisja przeprowadza autoweryfikację kart oceny merytorycznej i może zmienić przyznaną wcześniej liczbę punktów. W przypadku konkursu na rozwój młodych organizacji za spotkanie i prezentację przyznawane są dodatkowe punkty.
14. Czy wnioski należy drukować i przesyłać do Operatorów?
– Nie. Nabór wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu on-line (www.witkac.pl). Wnioskodawcy wypełniają formularze w generatorze i za jego pośrednictwem składają oferty
do Operatorów (przycisk „Złóż ofertę”). Jeżeli grupa/organizacja ma problemy z obsługą systemu, komputera czy dostępem do Internetu, zachęcamy do kontaktu z Operatorami, którzy za pośrednictwem animatorów pomogą w wypełnieniu i złożeniu aplikacji. UWAGA: Formularzy nie należy drukować i przesyłać do Operatorów! Jeżeli wniosek otrzyma dofinansowanie, będzie załącznikiem do umowy wsparcia finansowego i razem z nią zostanie podpisany.
15. W jakiej formie udzielane jest wsparcie finansowe projektom?
– Wnioski, które zostaną wybrane do wsparcia, otrzymają dofinansowanie przed rozpoczęciem działań. Z wnioskodawcami zostaną podpisane umowy, na podstawie których Operatorzy przekażą środki na realizację inicjatyw. Grupy i organizacje zobowiązane będą do dokumentowania wydatków w postaci faktur VAT, rachunków do umów o dzieło/zlecenie, umów kupna-sprzedaży, formularzy delegacji itp.
16. Jak rozliczane są projekty?
– W ciągu 14 dni po zakończeniu projektu każda organizacja lub grupa, która otrzymała dofinansowanie, składa za pośrednictwem systemu on-line (www.witkac.pl) krótki raport końcowy
z przeprowadzonych działań i poniesionych wydatków. UWAGA: Dotacja zostanie uznana za rozliczoną, jeżeli działania zostały zrealizowane, a poziom osiągniętych rezultatów wynosi min. 80%

 

.

TERMINY SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH W WOJ. POMORSKIM
(informacja stale aktualizowana)

1) w powiecie kwidzyńskim oraz w powiecie sztumskim:
26.03.2022 godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Sztumskiej Wsi
31.03.2022 godz. 17:00 w Fundacji M.A.P.A. Obywatelska w Kwidzynie, ul. Odrowskiego 10
05.04.2022 godz. 17:00 w Klubie Seniora w Sztumskim Centrum Kultury w Sztumie, Reja 13
07.04.2022 godz. 17:00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Mikołajkach Pomorskich, ul. Szreibera 14
13.04.2022 godz. 17:00 w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu, Łąkowa 22, Prabuty.

2) w powiecie lęborskim:
12.04.2022 godz. 17:00  w Klub Osiedlowy BAZA, ul. Łokietka 5

3) w powiecie wejherowskim:
08.04.2022 – godz 17:00 w Strefie Dla Was ul. Pomorska 11, Rumia
22.04.2022 – godz 17:00 w Strefie Dla Was ul. Pomorska 11, Rumia

3) w Słupsku
30.03.2022 – godz. 10:00 w Centrum Inicjatyw Obywatelskich, ul. Sienkiewicza 19, II p., Słupsk
06.04.2022 – godz. 16:00 w Centrum Inicjatyw Obywatelskich, ul. Sienkiewicza 19, II p., Słupsk

4) w Gdańsku:
12 kwietnia 2022 (wtorek), godzina 18:00 – Fundacja RC, ul. Grunwaldzka 5, Gdańsk

5) w Sopocie:
7 kwietnia, godz. 18.00, Dom Sąsiedzki „Tęczowy Dom”, ul. 23 Marca 32 lok. C, Sopot
12 kwietnia, godz. 17.00, Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Marynarzy 4, Sopot

6) w Bytowie:
01.04.2022, godz.17.00 -18.00, biuro Fundacji Parasol, ul. Podzamcze 34, 77-100 Bytów.
08.04.2022, godz. 17.00 – 18.00, biuro Fundacji Parasol, ul. Podzamcze 34, 77-100 Bytów.
15.04.2022, godz. 17.00 – 18.00, biuro Fundacji Parasol, ul. Podzamcze 34, 77-100 Bytów.

7) w powiecie puckim:
6.04.2022, godz. 17:00 w Centrum Edukacji i Promocji MERK ul. Portowa 15, Władysławowo

8) w powiecie nowodworskim:
01.04 godz. 15:00 – Żuławski Park Historyczny, Nowy Dwór Gdański

9) w powiecie starogardzkim:
05.04.2022 godz. 17.00 – biuro LGD Chata Kociewia, ul. Rzeczna 18, Nowa Wieś Rzeczna
07.04.2022 godz. 17.00 – Gminna Biblioteka Publiczna w Zblewie, ul. Główna 40, Zblewo

10) w powiecie malborskim:
7.04.2022 godz. 17, ul. Stare Miasto 21/18, 82-200 Malbork, Malborskie Stowarzyszenie OŚ

11) w powiecie kartuskim:
8.04.2022 godz. 16:00, Fundacja EDS ul. Jeziorna 2/33 Kartuzy,
11.04.2022 godz. 16:00, OKIS, 3 Maja 9b, Żukowo

12) w powiecie chojnickim:
Spotkania stacjonarne – LGR Mòrénka ul. Rybacka 10 89-606 Charzykowy
– 06.04.2022 – godzina 11:00
– 07.04.2022 – godzina 15:30
– 19.04.2022 – godzina 11:00

Spotkania on-line:
– 07.04.2022 – godzina 11:00
– 13.04.2022 – godzina 15:00

13) w powiecie tczewskim i gdańskim:
05.04. (wtorek) o 17:00 Gniew – Stowarzyszenie CAG Pracownia Orange
06.04. (środa) o 17:00 Tczew – Fundacja Pokolenia
07.04. (czwartek) o 17:00 Pruszcz Gdański – Starostwo Powiatowe

 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w systemie Witkac.pl opublikowane zostały wyniki konkursu Fundusz Akumulator Społeczny – edycja 2022. W systemie znajdziecie Państwo również informacje o szczegółowej ocenie merytorycznej wniosku oraz uwagi komisji konkursowej wraz z informacją o wysokości przydzielonej kwoty dotacji lub jej braku. Wyniki wraz z protokołami z posiedzeń komisji konkursowych w poszczególnych powiatach zostały opublikowane na stronach Operatorów Lokalnych.

POWIAT TCZEWSKI I POWIAT GDAŃSKI – fundacjapokolenia.pl,

POWIAT LĘBORSKI – eduq.pl,

POWIAT SŁUPSKI ORAZ MIASTO SŁUPSK – cio.slupsk.pl,

POWIAT BYTOWSKI – fundacjaparasol.org,

POWIAT CZŁUCHOWSKI –  lgdzc.pl,

MIASTO GDAŃSK – fundacjarc.org.pl,

POWIAT KARTUSKI I GMINA ŻUKOWO – fundacjaeds.pl,

POWIAT NOWODWORSKI – fundacjastrefamocy.pl,

POWIAT STAROGARDZKI – chatakociewia.pl,

POWIAT MALBORSKI – os-malbork.blogspot.com,

POWIAT KWIDZYŃSKI I SZTUMSKI – mapaobywatelska.org.pl,

POWAIT WEJHEROWSKI – dlawas.org,

POWIAT PUCKI – plgr.pl,

POWIAT KOŚCIERSKI – mikroakademia.pl,

POWIAT CHOJNICKI – lgrmorenka.pl,

MIASTO SOPOT – scop.sopot.pl,

MIASTO GDYNIA – gdyniapozarzadowa.pl,

SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z LOKALNYMI OPERATORAMI!

Publikujemy materiały dla grup i organizacji realizujących dofinansowane projekty:

1. NAS_Prezentacja 2022 – REALIZATORZY


Wydatki w ramach dofinansowania:

2. a) PRZYKŁAD OPISU FAKTURY

2. b) Przykładowe-zestawienie-dokumentów-finansowych (nieobowiązkowe)


Wolontariat:

3. a) POROZUMIENIE o współpracy z wolontariuszem (tzw. umowa wolontariacka)

3. b) Zgoda rodzica /opiekuna na działalność wolontariacką 

3. c) Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych


Na potrzeby zmian w projektach, np. przedłużenie okresu realizacji lub dodanie nowych wydatków:

4. 4 Prośba o wprowadzenie zmian

 

Promocja i informacja:

5. Informacja o dofinansowaniu (do stosowania na materiałach promocyjnych, w publikacjach oraz ogłoszeniach – także ustnych – podczas realizacji działań):

„Projekt dofinansowano w ramach Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2023”

6. Logotypy (obowiązkowo: Funduszu NAS + Programu FIO + NIW + KdsPP+ Operatora):
a) Fundusz Nowy Akumulator Społeczny
b) Nowe FIO )(Program Nowe FIO)
c) Narodowy-Instytut-Wolności (NIW)
d) KdsPP – KOMITET DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO


d) Operator 1. Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych/ Operator 2. Centrum Inicjatyw Obywatelskich / Operator 3.  Fundacja Pokolenia  / Operator 4. Stowarzyszenie EDUQ / Operator 5. Fundacja PARASOL / Operator 6.  LGD Ziemi Człuchowskiej/ Operator 7. Fundacja RC  / Operator 8. Fundacja EDS / Operator 9. Fundacja Strefa Mocy / Operator 10. LGD Chata Kociewia

UWAGA: Pliki po pobraniu należy jeszcze rozpakować (kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę i z wyświetlonej listy wybierz „Wypakuj pliki”).

 

Rozliczenie projektu:

7. RAPORT KOŃCOWY AS – wersja poglądowa podgląd. Raport składa się w systemie on-line po zakończeniu projektu.