3,2,1… START!  Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY – edycja 2024

Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY to innowacyjny fundusz, który rozgrzewa więzi mieszkańców Pomorza! Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.

Do zdobycia maksymalnie 6000 zł na realizację Waszych inicjatyw lub do 10.000 zł na rozwój młodej organizacji!

Masz pomysł na działania w swojej okolicy? Nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od czego zacząć? A może chcesz wzmocnić swoją młodą organizację? Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Jak to działa?
1. ETAP: Składanie  wniosku – nabór trwa od 1 marca 2024:
– do 4 kwietnia 2024 – inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego
– do 5 maja 2024 – na wsparcie rozwoju młodej organizacji.

Złożenie wniosku odbywa się poprzez stronę: www.witkac.pl.
Należy się zarejestrować, wybrać odpowiedni powiat i wypełnić formularz on-line.

UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora.
Istnieje także opcja wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego filmu z opisem pomysłu!

  1. ETAP: Wyłonienie zwycięzców
    – 7 maja 2024 – w konkursie na inicjatywy i projekty z obszaru pożytku publicznego
    – 14 czerwca 2024 – na wsparcie rozwoju młodej organizacji
  2. ETAP:Realizacja projektu – projekty mogą być realizowane w terminach:
    – od 15 maja do 30 listopada 2024 r. – inicjatywy lub projekty ze sfery pożytku publicznego
    – od 20 czerwca do 30 listopada 2023 r. – rozwój młodej organizacji pozarządowej.

SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE KONKURSU NA 2024

Bieżące informacje są także na profilu FB:
https://www.facebook.com/akumulatorspoleczny

Dodatkowe informacje oraz materiały dla realizatorów dostępne są w odpowiednich  zakładkach menu konkursu 2024.

Zapraszamy do kontaktu z Operatorami Konkursu: https://akumulatorspoleczny.pl/kontakt/

 

Fundusz Nowy Akumulator Społeczny tworzony jest w partnerstwie, którego liderem

jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych.

 

napis logo

 

Oto lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z naborami wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów grantowych 2024 Funduszu nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY:
1. Czym jest grupa nieformalna?
– Grupa nieformalna to minimum 3 osoby realizujące lub chcące realizować wspólnie działania w sferze pożytku publicznego a nie posiadające osobowości prawnej. Przykładami takich grup są Rady sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, kółka zainteresowań i drużyny harcerskie. W przypadku grup nieformalnych nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie – grupy mogą się organizować na potrzeby realizacji projektu.
2. Czy wniosek może złożyć grupa młodzieżowa?
– Tak. We wniosku jednak trzeba wskazać pełnoletniego opiekuna/lidera grupy.
3. O jakie maksymalne dofinansowanie może wnioskować grupa nieformalna?
– Grupy nieformalne, tak jak i młode organizacje, mogą ubiegać się o dofinansowanie do 6 000 zł.
4. Czy wniosek może złożyć organizacja w trakcie rejestracji?
– Tak. We wniosku w miejsce numeru KRS należy wpisać zera, jeżeli organizacja nie posiada jeszcze wszystkich danych rejestracyjnych. Jeżeli projekt otrzyma dotację, możliwa będzie ich aktualizacja. W przypadku konkursu na rozwój młodych organizacji wnioskodawcą może być jedynie zarejestrowany już podmiot!
5. Kiedy podmiot jest młodą organizacją pozarządową?
Podmiot, np. fundacja czy stowarzyszenie, zarejestrowany nie wcześniej niż 60 miesięcy temu (liczone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie) i którego roczny budżet nie przekracza 50 000 złotych lub
będący w trakcie procesu rejestracji (z zastrzeżeniem, że w przypadku konkursu na rozwój młodej
organizacji wnioskodawcą może być jedynie zarejestrowany już podmiot!).
6. Kiedy Koło Gospodyń Wiejskich jest młodą organizacją pozarządową?
KGW jest młodą organizacją jeśli jego rejestracja miała miejsce nie dawniej niż 60 miesięcy temu (liczone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie). W przypadku figurowania zarówno w KRS jak i wykazie ARiMR wiążąca jest wcześniejsza data założenia podmiotu, widniejąca w dokumentach sądowych.
7. Czy grupa nieformalna może złożyć więcej niż jeden wniosek?
– Nie. Jedna grupa inicjatywna może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w danym konkursie grantowym.
8. Czy organizacja może złożyć więcej niż jeden wniosek?
– Nie. Jedna organizacja może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w danym konkursie grantowym.
Limit ten nie dotyczy sytuacji, kiedy podmiot „udziela osobowości prawnej” grupie nieformalnej, czyli występuje jako wnioskodawca–patron minimum 3 osób będących pomysłodawcami inicjatywy.
9. Czy organizacja może występować jako wnioskodawca–patron kilku grup nieformalnych?
– Tak. Organizacja może udzielić wsparcia kilku projektom grup nieformalnych. Jeżeli sytuacja dotyczy młodej organizacji (w rozumieniu Regulaminu), to taki podmiot może ubiegać się o dofinansowanie swojej inicjatywy oraz występować jako wnioskodawca-patron grup/y nieformalnych/ej.
UWAGA: Młoda organizacja pozarządowa wnioskująca o dotację na własny projekt powinna wybrać rodzaj dotacji – czy realizować będzie działania ze sfery pożytku publicznego, czy jednak inwestować będzie we własny rozwój – i adekwatnie do tego odpowiedni formularz aplikacyjny.
10. Kto może „udzielić osobowości prawnej” grupie nieformalnej, kto może być tzw. patronem?
– Wnioskodawcą-patronem grup nieformalnych mogą być: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną lub będące w trakcie procesu rejestracji, z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, LGD i LGR, LOT oraz związków stowarzyszeń.
11. Co oznacza, że maks. 25% kwoty dotacji można przeznaczyć na rozwój młodej organizacji pozarządowej?
– Młoda organizacja pozarządowa może część dofinansowania (maks. 25%) w ramach dotacji na realizację inicjatywy lub projektu z obszaru pożytku publicznego przeznaczyć na wydatki inne niż związane z realizacją projektu, a służące rozwojowi instytucjonalnemu.
Limit ten nie obowiązuje w przypadku dotacji na rozwój organizacji!
12. Co można kupić w ramach wydatków na rozwój młodej organizacji pozarządowej?
– Wydatki na rozwój nie są ściśle określone. Wszystko zależy od potrzeb samego podmiotu – tego co jest potrzebne do prowadzenia i rozwoju działalności. Mogą to być m.in. zakupy sprzętów czy oprogramowania komputerowego, specjalistycznego wyposażenia, materiałów promocyjnych lub szkoleń kadry organizacji (w tym jej wolontariuszy). Ze środków dotacji można np. kupić dostęp do
narzędzi on-line ułatwiających komunikację i pracę zdalną oraz prowadzenie działań statutowych za pośrednictwem internetu.
13. Czy młoda organizacja, która w ubiegłych latach otrzymała dotację na rozwój (tzw. start up) może ponownie ubiegać się o takie wsparcie?
– Nie. Zgodnie z powszechnie obowiązującą koncepcją, dotyczącą tzw. start up’ów [jednorazowe wsparcie na starcie], młoda organizacja może tylko raz otrzymać dotację na rozwój. Jednakże nadal ma opcję wnioskowania o grant na realizację działań ze sfery pożytku publicznego.
14. Czym jest drugi etap oceny merytorycznej?
– Drugi etap oceny merytorycznej to spotkania komisji z przedstawicielami organizacji lub grupy, ubiegającej się o dofinansowanie projektu. We współpracy z lokalnym Operatorem ustalana jest forma kilkuminutowego spotkania. Wnioskodawcy mają wówczas możliwość doprecyzowania swoich pomysłów i odpowiedzenia na ewentualne pytania od oceniających. Po spotkaniach komisja przeprowadza autoweryfikację kart oceny merytorycznej i może zmienić przyznaną wcześniej liczbę punktów. W przypadku konkursu na rozwój młodych organizacji za spotkanie i prezentację przyznawane są dodatkowe punkty.
15. Czy wnioski należy drukować i przesyłać do Operatorów?
– Nie. Nabór wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu on-line (www.witkac.pl). Wnioskodawcy wypełniają formularze w generatorze i za jego pośrednictwem składają oferty do Operatorów (przycisk „Złóż ofertę”). Jeżeli grupa/organizacja ma problemy z obsługą systemu, komputera czy dostępem do Internetu, zachęcamy do kontaktu z Operatorami, którzy za pośrednictwem animatorów pomogą w wypełnieniu i złożeniu aplikacji. UWAGA: Formularzy nie należy drukować i przesyłać do Operatorów! Jeżeli wniosek otrzyma dofinansowanie, będzie załącznikiem do umowy wsparcia finansowego i razem z nią zostanie podpisany.
16. W jakiej formie udzielane jest wsparcie finansowe projektom?
– Wnioski, które zostaną wybrane do wsparcia, otrzymają dofinansowanie przed rozpoczęciem działań. Z wnioskodawcami zostaną podpisane umowy, na podstawie których Operatorzy przekażą środki na realizację inicjatyw. Grupy i organizacje zobowiązane będą do dokumentowania wydatków w postaci faktur VAT, rachunków do umów o dzieło/zlecenie, umów kupna-sprzedaży, formularzy delegacji itp.
17. Jak rozliczane są projekty?
– W ciągu 14 dni po zakończeniu projektu każda organizacja lub grupa, która otrzymała dofinansowanie, składa za pośrednictwem systemu on-line (www.witkac.pl) krótki raport końcowy z przeprowadzonych działań i poniesionych wydatków. UWAGA: Dotacja zostanie uznana za

 

.

TERMINY SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH W WOJ. POMORSKIM
(informacja stale aktualizowana)

 

Publikujemy materiały dla grup i organizacji realizujących dofinansowane projekty:

PREZENTACJA DLA REALIZATORÓW – NAS 2024
Wydatki w ramach dofinansowania:

2. a) PRZYKŁAD OPISU FAKTURY

2. b) Przykładowe-zestawienie-dokumentów-finansowych (nieobowiązkowe)


Wolontariat:

3. a) POROZUMIENIE o współpracy z wolontariuszem (tzw. umowa wolontariacka)

3. b) Zgoda rodzica /opiekuna na działalność wolontariacką 

3. c) Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych


Na potrzeby zmian w projektach, np. przedłużenie okresu realizacji lub dodanie nowych wydatków:

4. 4 Prośba o wprowadzenie zmian

Promocja i informacja:

5. Informacja o dofinansowaniu (do stosowania na materiałach promocyjnych, w publikacjach oraz ogłoszeniach – także ustnych – podczas realizacji działań):

„Projekt dofinansowano w ramach Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030”

6. Logotypy (obowiązkowo: Funduszu NAS + Programu FIO + NIW + KdsPP+ Operatora):
a) Fundusz Nowy Akumulator Społeczny
b) Nowe FIO )(Program Nowe FIO)
c) Narodowy-Instytut-Wolności (NIW)
d) KdsPP – KOMITET DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO


d) Operator 1. Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych/ Operator 2. Centrum Inicjatyw Obywatelskich / Operator 3.  Fundacja Pokolenia  / Operator 4. Stowarzyszenie EDUQ / Operator 5. Fundacja PARASOL / Operator 6.  LGD Ziemi Człuchowskiej/ Operator 7. Fundacja RC / Operator 8. Fundacja EDS / Operator 9. Fundacja Strefa Mocy / Operator 10. LGD Chata Kociewia

UWAGA: Pliki po pobraniu należy jeszcze rozpakować (kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę i z wyświetlonej listy wybierz „Wypakuj pliki”).

 

Rozliczenie projektu:

7. RAPORT KOŃCOWY AS – wersja poglądowa podgląd. Raport składa się w systemie on-line po zakończeniu projektu.