Czas start! Rusza Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY – aż 550 000 zł w 2021 roku na projekty realizowane na obszarze Pomorza!

Masz pomysł na działania w swojej okolicy? Nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od czego zacząć? A może chcesz wzmocnić swoją młodą organizację? Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Nowy, bo tworzony w nowym, większym partnerstwie, którego liderem jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, opartym o otwartość, zaufanie i solidarność, tworzącym nową jakość we wsparciu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Rozpoczynamy nabór do Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY!

Zapraszamy do składania wniosków na:

– inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego (mini-grant do 1000 zł lub grant do 6 000 zł)

– na wsparcie rozwoju młodej organizacji pozarządowej (grant do 10.000 zł)

 

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

 

Kiedy?

Nabór wniosków trwa od 18 czerwca:

– do 18 lipca 2021 – inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego

– do 18 sierpnia 2021  – na wsparcie rozwoju młodej organizacji.

 

Projekty mogą być realizowane w terminach:

 – od 1 sierpnia do 15 grudnia 2021 r. – inicjatywy lub projekty ze sfery pożytku publicznego  

– od 10 września do 15 grudnia 2021 r. – rozwój młodej organizacji pozarządowej.

Do zdobycia maksymalnie 6000 zł na realizację Waszych inicjatyw lub do 10.000 zł na rozwój młodej organizacji!

 

Regulamin konkursu DO POBRANIA TUTAJ.

Bieżące informacje są także na: facebook.com/akumulatorspoleczny.

 

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się na stronie: www.witkac.pl, wybrać odpowiedni powiat i wypełnić formularz on-line. UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora. Istnieje także opcja wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego filmu z opisem pomysłu!

 

Zachęcamy do kontaktu z Operatorami i organizacjami współpracującymi, które działają na Waszym terenie. Sprawdź jak blisko Ciebie jest Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY: http://akumulatorspoleczny.pl/kontakt/

 

Zadanie jest współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Operatorami i Partnerami Funduszu i udziału w organizowanych spotkaniach informacyjnych!

Przypominamy także, o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji wniosków przed ich złożeniem (opcja dostępna do 3 dni przed zakończeniem naboru)!

 

Data publikacji wpisu:
18 czerwca 2021
godz. 1530

Poniżej, w plikach do pobrania, znajdują się dokumenty konkursowe.

 

Przed wypełnianiem i przesyłaniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

 

W razie pytań i problemów Operatorzy i Partnerzy Funduszu służą pomocą!

 

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2021

Oto lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z naborami wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów grantowych 2021 Funduszu nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY:

FAQ jest uzupełnieniem Regulaminu i stanowi jego integralną część!

1. Czym jest grupa nieformalna?

– Grupa nieformalna to minimum 3 osoby realizujące lub chcące realizować wspólnie działania w sferze pożytku publicznego a nie posiadające osobowości prawnej. Przykładami takich grup są Rady sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, kółka zainteresowań i drużyny harcerskie. W przypadku grup nieformalnych nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie – grupy mogą się organizować na potrzeby realizacji projektu.

2. Czy wniosek może złożyć grupa młodzieżowa?

– Tak. We wniosku jednak trzeba wskazać pełnoletniego opiekuna/lidera grupy.

3. O jakie maksymalne dofinansowanie może wnioskować grupa nieformalna?

– Grupy nieformalne, tak jak i młode organizacje, mogą ubiegać się o dofinansowanie do 6 000 zł.

4. Czy wniosek może złożyć organizacja w trakcie rejestracji?

– Tak. We wniosku w miejsce numeru KRS należy wpisać zera, jeżeli organizacja nie posiada jeszcze wszystkich danych rejestracyjnych. Jeżeli projekt otrzyma dotację, możliwa będzie ich aktualizacja.

W przypadku konkursu na rozwój młodych organizacji wnioskodawcą może być jedynie zarejestrowany już podmiot!

5. Kiedy Koło Gospodyń Wiejskich jest młodą organizacją pozarządową?

KGW jest młodą organizacją jeśli jego rejestracja miała miejsce nie dawniej niż 60 miesięcy temu (liczone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie). W przypadku figurowania zarówno w KRS jak i wykazie ARiMR wiążąca jest wcześniejsza data założenia podmiotu, widniejąca w dokumentach sądowych.

6. Czy grupa nieformalna może złożyć więcej niż jeden wniosek?

– Nie. Jedna grupa inicjatywna może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w danym konkursie grantowym.

7. Czy organizacja może złożyć więcej niż jeden wniosek?

– Nie. Jedna organizacja może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w danym konkursie grantowym.

Limit ten nie dotyczy sytuacji, kiedy podmiot „udziela osobowości prawnej” grupie nieformalnej, czyli występuje jako wnioskodawca–patron minimum 3 osób będących pomysłodawcami inicjatywy.

8. Czy organizacja może występować jako wnioskodawca–patron kilku grup nieformalnych?

– Tak. Organizacja może udzielić wsparcia kilku projektom grup nieformalnych. Jeżeli sytuacja dotyczy młodej organizacji (w rozumieniu Regulaminu), to taki podmiot może ubiegać się o dofinansowanie swojej inicjatywy oraz występować jako wnioskodawca-patron grup/y nieformalnych/ej.

UWAGA: Młoda organizacja pozarządowa wnioskująca o dotację na własny projekt powinna wybrać rodzaj dotacji – czy realizować będzie działania ze sfery pożytku publicznego, czy jednak inwestować będzie we własny rozwój – i adekwatnie do tego odpowiedni formularz aplikacyjny.

9. Kto może „udzielić osobowości prawnej” grupie nieformalnej, kto może być tzw. patronem?

– Wnioskodawcą-patronem grup nieformalnych mogą być: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną lub będące w trakcie procesu rejestracji, z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, LGD i LGR, LOT oraz związków stowarzyszeń.

10. Co oznacza, że maks. 25% kwoty dotacji można przeznaczyć na rozwój młodej organizacji pozarządowej?

– Młoda organizacja pozarządowa może część dofinansowania (maks. 25%) przeznaczyć na wydatki inne niż związane z realizacją projektu, a służące rozwojowi instytucjonalnemu.

Limit ten nie obowiązuje w przypadku dotacji na rozwój organizacji!

11. Co można kupić w ramach wydatków na rozwój młodej organizacji pozarządowej?

– Wydatki na rozwój nie są ściśle określone. Wszystko zależy od potrzeb samego podmiotu – tego co jest potrzebne do prowadzenia i rozwoju działalności. Mogą to być m.in. zakupy sprzętów czy oprogramowania komputerowego, specjalistycznego wyposażenia, materiałów promocyjnych lub szkoleń kadry organizacji (w tym jej wolontariuszy). Ze środków dotacji można np. kupić dostęp do narzędzi on-line ułatwiających komunikację i pracę zdalną oraz prowadzenie działań statutowych za pośrednictwem internetu.

12. Czy młoda organizacja, która w ubiegłych latach otrzymała dotację na rozwój (tzw. start up) może ponownie ubiegać się o takie wsparcie?

– Nie. Zgodnie z powszechnie obowiązującą koncepcją, dotyczącą tzw. start up’ów [jednorazowe wsparcie na starcie], młoda organizacja może tylko raz otrzymać dotację na rozwój. Jednakże nadal ma opcję wnioskowania o grant na realizację działań ze sfery pożytku publicznego.

13. Czym jest drugi etap oceny merytorycznej?

Drugi etap oceny merytorycznej to spotkania komisji z przedstawicielami organizacji lub grupy, ubiegającej się o dofinansowanie projektu. We współpracy z lokalnym Operatorem ustalana jest forma kilkuminutowego spotkania. Wnioskodawcy mają wówczas możliwość doprecyzowania swoich pomysłów i odpowiedzenia na ewentualne pytania od oceniających. Po spotkaniach komisja przeprowadza autoweryfikację kart oceny merytorycznej i może zmienić przyznaną wcześniej liczbę punktów. W przypadku konkursu na rozwój młodych organizacji za spotkanie i prezentację przyznawane są dodatkowe punkty.

14. Czy wnioski należy drukować i przesyłać do Operatorów?

– Nie. Nabór wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu on-line (www.witkac.pl). Wnioskodawcy wypełniają formularze w generatorze i za jego pośrednictwem składają oferty do Operatorów (przycisk „Złóż ofertę”). Jeżeli grupa/organizacja ma problemy z obsługą systemu, komputera czy dostępem do Internetu, zachęcamy do kontaktu z Operatorami, którzy za pośrednictwem animatorów pomogą w wypełnieniu i złożeniu aplikacji. UWAGA: Formularzy nie należy drukować i przesyłać do Operatorów! Jeżeli wniosek otrzyma dofinansowanie, będzie załącznikiem do umowy wsparcia finansowego i razem z nią zostanie podpisany.

15. W jakiej formie udzielane jest wsparcie finansowe projektom?

– Wnioski, które zostaną wybrane do wsparcia, otrzymają dofinansowanie przed rozpoczęciem działań. Z wnioskodawcami zostaną podpisane umowy, na podstawie których Operatorzy przekażą środki na realizację inicjatyw. Grupy i organizacje zobowiązane będą do dokumentowania wydatków w postaci faktur VAT, rachunków do umów o dzieło/zlecenie, umów kupna-sprzedaży, formularzy delegacji itp.

16. Jak rozliczane są projekty?

– W ciągu 14 dni po zakończeniu projektu każda organizacja lub grupa, która otrzymała dofinansowanie, składa za pośrednictwem systemu on-line (www.witkac.pl) krótki raport końcowy z przeprowadzonych działań i poniesionych wydatków.

UWAGA: Dotacja zostanie uznana za rozliczoną, jeżeli działania zostały zrealizowane, a poziom osiągniętych rezultatów wynosi co najmniej 80%.

Wszystkie osoby zainteresowane konkursem 2021 Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY i potencjalnych wnioskodawców zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe:

W związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawiura część spotkań organizowana jest w formie zdalnej; wideokonferencji czy webinarów.

– dotacje na rozwój młodych organizacji:

harmonogram w trakcie ustalania…

– dotacje na działania w sferach pożytku publicznego:

 • powiat człuchowski – 24 czerwca (czwartek) o godz. 10:00 spotkanie na żywo w Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga w Człuchowie (ul. Długosza 31),
 • Gdańsk – 28 czerwca (poniedziałek) o godz. 16:00 spotkanie Live na portalu Facebook – fanpage Fundacja RC,
 • powiat człuchowski – 29 czerwca (wtorek) o godz. 10:00 spotkanie na żywo w Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga w Człuchowie (ul. Długosza 31),
 • Sopot – 30 czerwca (środa) o godz. 16:30 spotkanie na żywo w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Marynarzy 4, sala nr 1),
 • powiat lęborski – 30 czerwca (środa) o godz. 17:00 spotkanie na żywo w KLUBIE OSIEDLOWYM BAZA w Lęborku (ul. Łokietka 5),
 • Słupsk i powiat słupski – 30 czerwca (środa) o godz. 17:30 spotkanie on-line – więcej informacji TUTAJ,
 • Gmina Żukowo – 1 lipca (czwartek) o godz. 15:00 spotkanie na żywo w Ośrodku Kultury i Sportu w Żukowie (przy ul. 3 Maja 9B),
 • powiat wejherowski – 1 lipca (czwartek) o godz. 16:00 spotkanie na żywo w Strefie Dla Was w Rumi (ul. Pomorska 11),
 • powiat chojnicki – 1 lipca (czwartek) o godz. 16:30 spotkanie na żywo w siedzibie LGR „Mòrénka” (ul. Rybacka 10, Charzykowy),
 • Słupsk i powiat słupski – 1 lipca (czwartek) o godz. 16:30 spotkanie na żywo w siedzibie Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku (al. Sienkiewicza 19),
 • powiat kartuski – 2 lipca (piątek) o godz. 15:00 spotkanie na żywo w siedzibie Fundacji Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach (przy ul. Jeziornej 2/33),
 • powiat malborski – 2 lipca (piątek) o godz. 16:30 spotkanie na żywo w Centrum Organizacji Pozarządowych – Stowarzyszeniu OŚ w Malborku (ul. Stare Miasto 21/18),
 • Słupsk i powiat słupski – 2 lipca (piątek) o godz. 16:30 spotkanie on-line – więcej informacji TUTAJ,
 • powiat starogardzki – 2 lipca (piątek) o godz. 17:00 spotkanie na żywo w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach (ul. Długa 18),
 • powiat tczewski – 2 lipca (piątek) o godz. 17:00 spotkanie na żywo w Klubie Rodzinnym Zatorze w Tczewie (ul. Elżbiety 19b),
 • powiaty gdański i tczewski – 3 lipca (sobota) o godz. 10:00 spotkanie on-line – więcej informacji TUTAJ,
 • powiat bytowski – 5 lipca (poniedziałek) o godz. 16:00 spotkanie na żywo w siedzibie Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL w Bytowie (ul. Podzamcze 34),
 • Sopot – 5 lipca (poniedziałek) o godz. 17:00 spotkanie na żywo w Domu Sąsiedzkim Tęczowy Dom w Sopocie (ul. 23 Marca 32 C),
 • powiat sztumski – 5 lipca (poniedziałek) o godz. 17:00 spotkanie na żywo w Starostwie Powiatowym w Sztumie (ul. Mickiewicza 31),
 • powiat chojnicki – 6 lipca (wtorek) o godz. 16:30 spotkanie on-line – więcej informacji TUTAJ,
 • powiat kwidzyński – 6 lipca (wtorek) o godz. 17:00 spotkanie na żywo w siedzibie Fundacji M.A.P.A. Obywatelska (ul. Odrowskiego 10),
 • powiat człuchowski – 7 lipca (środa) o godz. 10:00 spotkanie na żywo w Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie (ul. Ogrodowa 26),
 • powiat człuchowski – 7 lipca (środa) o godz. 16:00 spotkanie na żywo w Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie (ul. Ogrodowa 26),
 • powiat kościerski – 7 lipca (środa) o godz. 16:00 spotkanie na żywo w sali konferencyjnej Kina REMUS w Kościerzynie (ul .3 Maja 9a),
 • powiat chojnicki – 7 lipca (środa) o godz. 16:30 spotkanie na żywo  w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku (ul. Kościuszki 27a),
 • powiat gdański – 7 lipca (środa) o godz. 17:00 spotkanie na żywo w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gd. (ul. Wojska Polskiego 16),
 • powiat nowodworski – 7 lipca (środa) o godz. 17:00 spotkanie na żywo w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Kopernika 17),
 • powiaty gdański i tczewski – 8 lipca (czwartek) o godz. 18:00 spotkanie on-line – więcej informacji TUTAJ,
 • powiat starogardzki – 8 lipca (czwartek) o godz. 17:00 spotkanie na żywo w Centrum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie Gd. (ul. Mickiewicza 1),
 • powiat bytowski – 12 lipca (poniedziałek) o godz. 16:00 spotkanie on-line – więcej informacji TUTAJ,
 • powiat kościerski – 12 lipca (poniedziałek) o godz. 18:00 spotkanie on-line – więcej informacji TUTAJ,
 • powiat chojnicki – 13 lipca (wtorek) o godz. 10:00 spotkanie on-line – więcej informacji TUTAJ.

 

Zachęcamy do udziału w organizowanych spotkaniach informacyjno-szkoleniowych i w razie pytań do kontaktu z Operatorami i lokalnymi Partnerami Funduszu – www.akumulatorspoleczny.pl/kontakt!

Przypominamy także o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji wniosków przed ich złożeniem (opcja dostępna do 3 dni przed zakończeniem naboru)!

 

Zadanie jest współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

Publikujemy wyniki konkursu Funduszu NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY na inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego.
Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

Od 18 czerwca do 18 lipca trwał nabór wniosków w ramach konkursu Funduszu NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY, w trakcie którego wpłynęło 195 wniosków z całego województwa.

Lokalne komisje konkursowe oceniły wszystkie aplikacje i wybrały 121 wniosków do dofinansowania.

Wyniki konkursu (listy rankingowe z poszczególnych powiatów) można pobrać poniżej:

POW.SŁUPSKI

SOPOT

SŁUPSK

POW.TCZEWSKI

POW.WEJHEROWSKI

POW.SZTUMSKI

POW.PUCKI

POW.STAROGARDZKI

POW.NOWODWORSKI

POW.MALBORSKI

POW.LĘBORSKI

POW.KWIDZYNSKI

POW.KOŚCIERSKI

POW.KARTUSKI

POW.GDAŃSKI

POW.BYTOWSKI

POW.CZŁUCHOWSKI

GDYNIA

POW.CHOJNICKI

GDAŃSK

Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl (po wejściu do oferty, zakładka „Szczegóły oceny”). Więcej informacji także na stronach internetowych lokalnych Operatorów Funduszu NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY.

Przypominamy, że do 18 sierpnia można aplikować o środki na rozwój młodej organizacji.

Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

Publikujemy materiały dla grup i organizacji realizujących dofinansowane projekty:

1. Prezentacja_NAS_2021-REALIZATORZY


Wydatki w ramach dofinansowania:

2. a) 2-A-Wzór-opisu-faktury-rachunku-delagacji-AS

2. b) Przykładowe zestawienie faktur (nieobowiązkowe)


Wolontariat:

3. a) Porozumienie o współpracy z wolontariuszem (tzw. umowa wolontariacka)

3. b) Zgoda rodzica/opiekuna na działalność wolontariacką podopiecznego/nej


Na potrzeby zmian w projektach, np. przedłużenie okresu realizacji lub dodanie nowych wydatków:

4. Prośba-o-wprowadzenie-zmian

 

Promocja i informacja:

5. Informacja o dofinansowaniu (do stosowania na materiałach promocyjnych, w publikacjach oraz ogłoszeniach – także ustnych – podczas realizacji działań):

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY,
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

6. Logotypy (obowiązkowo Funduszu + Programu FIO + NIW + Operatora):
a) Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY
b) Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO (Program FIO)
c) Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW)
d) Operator 1.Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych / Operator 2. Centrum Inicjatyw Obywatelskich / Operator 3.  Fundacja Pokolenia  / Operator 4.Stowarzyszenie EDUQ / Operator 5. Fundacja PARASOL / Operator 6. LGD Ziemi Człuchowskiej / Operator 7. Fundacja RC / Operator 8. Fundacja EDS / Operator 9. Fundacja Strefa Mocy / Operator 10. LGD Chata Kociewia 

UWAGA: Pliki po pobraniu należy jeszcze rozpakować (kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę i z wyświetlonej listy wybierz „Wypakuj pliki”).

 

Rozliczenie projektu:

7. RAPORT-KOŃCOWY-AS-wersja-poglądowa (1)podgląd. Raport składa się w systemie on-line po zakończeniu projektu.